„Zistite viac o kvalitnej montáži okna”

Ako vám môžem pomôcť?

Montáž

Dvakrát meraj a jedenkrát rež platí všade a najmä v stavebníctve, kde sa častokrát meria spôsobom „cól sem, cól tam“. Dôležitým krokom pri výrobe okna je zameranie okenného otvoru. Treba brať do úvahy typ okna, spôsob osadenia do otvoru a typ tesnenia pripojovacej škáry. Rozmery okna by mali byť vždy o niečo menšie ako je stavebný otvor, aby zostal priestor na dilatáciu v dôsledku tepelnej rozťažnosti okna. Minimálna škára medzi rámom okna a murivom by mala byť 1 cm. Pre škáru väčšiu ako 3 cm je výstižnejší názov „diera". V tomto prípade je potrebné chýbajúce objemy domurovať alebo omietnuť maltou pre väčšie hrúbky, čím sa pripraví povrch pre správnu montáž okna a tesniacich pások. Šírka pripojovacej škáry je závislá od rozmerov okna (väčšie okno = širšia škára) a od farby rámu (tmavé farby podporujú väčšiu tepelnú rozťažnosť). Presné rozmerové odchýlky nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka - šírka pripojovacej stavebnej škáry elastických tesniacich látok so zohľadnením dilatácie škáry

Materiál rámového profilu okna Šírka pripojovacej škáry v mm pri dovolenej dilatácii tesniacej látky           od 25%
v zalomenom ostení v rovnom ostení
  do 3,5 m do 4,5 m do 1,5 m do 3,0 m do 4,5 m
drevo 10 10 10 10 15
tvrdené PVC biele  10 15 10 15 25
tvrdené PVC iné ako biele  15 20 15 20 30 2)
tvrdá integrálna pena  10 15 10 10 20
tvrdené PVC a PMMA  10 15 10 10 20
hliníkový spojený profil  1)          
svetlý  10 15 10 10 20
tmavý 15 15 10 15 25
drevo - hliník          
svetlý  10 15 10 10 20
tmavý 15 15 10 15  -

Poznámka: Pri iných rámových profiloch sa šírka pripojovacej škáry vypočíta podľa materiálových konštánt. 
Osobitne je nutné prihliadať na tmavé povrchy.
Vysvetlivky: 1) Prerušený tepelný most. 2) Pri šírkach pripojovacej škáry nad 25 mm musí byť preukázaná vhodnosť tesniaceho materiálu.

Okrem rozmerov okna a okenného otvoru netreba zabudnúť ani na polohu okna, kde môžete mať okno osadené na hrane otvoru, predsadené alebo zapustené. Takisto je potrebné prispôsobiť polohu okna očakávanej hrúbke zatepľovacieho systému. Týka sa to novostavieb aj očakávaných rekonštrukcií. Polohu okna sa neoplatí podceňovať, pretože môže mať zásadný vplyv na vlhkostno-teplotné pomery v okolí okna. Uvedená norma STN 733134 túto polohu nerieši, mal by ju určiť projektant. Ideálna poloha osadenia okna je v rovine tepelnej izolácie obvodovej steny, čo je možné uskutočniť väčšinou iba vtedy, ak je obvodová stena „sendvičová“. Znamená to, že izolácia sa nachádza v strede, napr. medzi dvoma vrstvami betónu. Na nasledujúcich obrázkoch máte možnosť vidieť rôzne typy osadenia okna.

Aplikácia tesniacej pásky

Osadzovanie okna

Na uchytenie okenného rámu do muriva sa používajú rôzne kotviace prvky. Rozlišujeme 2 typy kotvenia: skrutkou priamo cez rám alebo na rôzne kotviace plechy a konzoly. Každý z nich má svoje výhody aj nevýhody a ich použitie je veľakrát len preferenciou montážnika na základe pozitívnych praktických skúseností.

Pri montáži priamo cez rám sa používajú plastové či kovové hmoždinky (Ø 8-10 mm) alebo samozávrtné skrutky (Ø 7,5 mm), tzv. „turbošróby“. Každé vŕtanie do rámu potenciálne znižuje tesniace vlastnosti, narúša statiku rámu a vytvára pri priamom styku kovových prvkov tepelný most. Vŕtať otvor cez rám nie je možné na ľubovoľnom mieste, renomovaní výrobcovia plastových profilov určujú tieto miesta testami. Skúsení a školení montážnici ich poznajú a sú navyše uvedené v technických podkladoch výrobcov.

Ukotvovanie okna

Kotviace plechy neporušujú celistvosť rámu okna a pri správnom rozstupe umožňujú lepšiu dilatáciu okna. Na ich uchytenie sú ale potrebné ďalšie hmoždinky, väčšinou s menším priemerom (Ø 6 mm). Veľmi populárne a používané sú natĺkacie hmoždinky, ale tie sú vhodné len do betónu, kameňa a do plnej pálenej tehly. Druh podkladového materiálu určuje presný typ kotviaceho prvku. Pri montáži do betónu nie je kotviaci prvok problém, drží v ňom všetko. Dôležitejšie je uchytenie okna do dutej dierovanej tehly alebo pórobetónu.

montaz okna

Na záver informácia z STN 733134, na ktorú by ste mali pri montáži okna pamätať: PUR peny nemôžu byť považované za upevňovacie prostriedky.

Bližšie informácie o kotviacich produktoch nájdete v tu.

Výpočet spotreby pások