„Zistite viac o kvalitnej montáži okna”

Ako vám môžem pomôcť?

Osadenie okna

Tepelná izolácia pripojovacej škáry a okolia – poloha okna v stavebnom otvore                                              (Zdroj: Celoslovenská smernica o montáži okien)

Podľa geometrie tvaru obvodovej steny v styku s oknom hovoríme o horizontálnej polohe okna v otvore, kde môžu nastať tri základné situácie:

Vhodná pozícia zabudovania okna v obvodovom murive je závislá od zloženia steny, možnosti ukotvenia a utesnenia, priebehu izoterm (čiar spájajúcich miesta s rovnakou teplotou) a požiadaviek na úpravu v exteriéri a interiéri. Optimálny priebeh izoterm (zabránenie stavebno-fyzikálnych chýb) musí mať vysokú prioritu už pri projektovaní. Keď je okno zabudované blízko exteriérovej hrany steny bez zateplenia (obr. 1), zvyšuje sa možnosť vzniku kondenzátu na vnútornej strane zasklenia. Pokiaľ je okno zabudované na stred steny (obr. 2), je nutné dostatočne zatepliť rám okna z exteriéru. Pri sendvičových stenách sa musí okno osadiť do roviny tepelnej izolácie (obr. 3). Pri novostavbe alebo rekonštrukcii domu, ktorý bude zateplený, sa okno osádza buď do roviny zateplenia (obr. 4 - tzv. predsadená montáž), alebo sa osadí tak, aby vonkajšia hrana okenného rámu lícovala s vonkajšou hranou obvodovej steny, čo umožní maximálne prekrytie rámu okna tepelnou izoláciou. Izolovanie ostenia po obvode okennej konštrukcie musí byť v minimálnej hrúbke 30 mm pomocou tepelnej izolácie (na báze polystyrénu alebo minerálnej vlny) alebo s použitím špeciálnych izolačných omietkových zmesí. Návrh izolácie musí byť doložený tepelno-technickým výpočtom.

Priebeh 10ºC izotermy v závislosti od polohy okna v stavebnom otvore:

Obr. 1 – Okno osadené blízko exteriérovej hrany muriva         Obr. 2 – Okno osadené do stredu konštrukcie muriva

Obr 1Obr 2

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 – Okno osadené blízko interiérovej hrany muriva         Obr. 4 – Okenný rám lícuje s exteriérovou hranou muriva

Obr 3                       Obr 4               

 

 

 

 

Je dôležité pochopiť, že na koeficient prechodu tepla okna Uw má okrem iného vplyv aj odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu Rsi, ktorý sa môže meniť. Treba si dať pozor na tepelné mosty okolo konštrukcie okna a na zásadný vplyv tepelných mostov na interiérové povrchové teploty. Dodatkom k zmluve s montážnou firmou by mal byť detail osadenia, ktorý znižuje vplyvy tepelných mostov. Účelom tepelnej izolácie v ostení a výberom umiestenia okna je znížiť lineárny stratový súčiniteľ ψ, podľa normy (STN EN ISO 14683 Tepelné mosty v stavebných konštrukciách, Lineárny stratový súčiniteľ, Zjednodušené metódy a orientačné hodnoty), ktorý sa pohybuje v intervale 0,6 až 0,0 W/m.K.

Roviny osadenia okien v stavebnom otvore

Osadenie okna so zatepleným vonkajším ostenímSo zateplenym vonk. ostenim

Tento prípad osadenia okna vzniká väčšinou pri rekonštrukciách rodinných alebo aj bytových domov, kde je pri výmene alebo osadení nového okna dôležité pripojovaciu škáru zatepliť dotiahnutím zatepľovacieho systému až k rámu okna. Styk rámu okna a zatepľovacieho systému musí byť utesnený paropriepustným materiálom odolným voči hnanému dažďu o sile 600 Pa.                                                                                                                                                                          

Osadenie do úrovne rozšírenej tepelnej izolácie na exteriérovej stranedo urovne rozsirenej ti v ext

Takýto prípad osadenia okna vznikne pri výmene okien v dome, ktorý bol už zateplený. Nové okno v tomto prípade odporúčame osadiť do roviny tepelnej izolácie.

Osadenie do úrovne rozšírenej tepelnej izolácie v stredovej zóneuroven rozsirenej ti v strede

Tento prípad osadenia okna vzniká pri rekonštrukciách bytových domov ale aj pri novostavbách zo systému stien zo strateného debnenia, kde stredovú časť sendvičovej steny tvorí tepelná izolácia. V takomto prípade odporúčame osadiť nové okno do roviny tepelnej izolácie.

 

Osadenie do špeciálnych tvaroviek s tepelnou izolácioudo tvaroviek s ti

V tomto prípade sa okno osádza do špeciálnej tvarovky, ktorá má v sebe vybratie pre osadenie tepelnej izolácie po celom obvode stavebného otvoru. V tomto prípade sa okno zásadne osadzuje do tejto tepelno-izolačnej roviny.

 

Osadenie za úroveň predsadenej izolácieza uroven predsadenej izol

Tento prípad osadenia okna vzniká pri novostavbách alebo rekonštrukciách. Okno je osadené tak, aby vonkajšia hrana rámu okna lícovala s vonkajšou hranou obvodového muriva, čo umožňuje dokonalé prekrytie rámu. Z tepelno-technického hľadiska sa toto riešenie považuje za jedno z najlepších.

Osadenie za úroveň predsadenej izolácie spolu s tepelnou izoláciou v stredovej zóneza uroven predsadenej izol  ti v stredovej zone

Tento prípad osadenia okna je považovaný z hľadiska tepelnej ochrany i z hľadiska povrchových teplôt za jeden z najlepších detailov, vhodných i pre pasívne domy. Okno je osadené do roviny tepelnej izolácie a zároveň jeho rám prekrýva dalšia vrstva tepelnej izolácie. 

 

Osadenie okna a predokennej žalúzie alebo rolety – osadenie za úroveň predsadenej izolácieosadenie okna a zaluzie rolety

 

Vnútorné povrchové teploty v závislosti od polohy zabudovania okna – priebeh izoterm

teplota vymena okien

Vysvetlivky k obrázku: 

Výpočet spotreby pások