„Zistite viac o kvalitnej montáži okna”

Ako vám môžem pomôcť?

Základné pojmy

Prinášame vám stručné vysvetlenie pojmov, s ktorými sa môžete stretnúť nielen na tejto webovej stránke.

Táto veličina udáva hmotnosť vodnej pary v určitom objeme vzduchu. 

 

Dilatačný spoj je otvor v konštrukcii na vopred určenom mieste absorbujúci pohyb stavby. 

 

Faktor difúzneho odporu µ udáva, koľkokrát je vyšší odpor materiálu prepúšťať vodnú paru ako rovnako hrubá vrstva vzduchu s rovnakou teplotou. Ekvivalentná difúzna hrúbka sd sa počíta ako násobok difúzneho odporu a hrúbky materiálu. Udáva hrúbku vzduchu v metroch s rovnako veľkým difúznym odporom ako daný stavebný materiál. 

 

Komprimovaná (expanzná) páska je páska na báze polyuretánovej peny so špeciálnou impregnáciou, ktorá zväčšuje svoj objem pri pôsobení vzduchovej vlhkosti a tepla. 

 

Vetrom hnaný dážď je určujúcim faktorom nežiaducej penetrácie vody do konštrukčných detailov či prvkov. Nepriaznivo pôsobí na kvalitu konštrukcie v období určenom pre životnosť konštrukcie v detailoch jej stykov. 

 

Fólia, ktorá zabezpečuje odvetranie pripojovacej škáry, čiže odvádza pary a vlhkosť z konštrukcie, ale zároveň odoláva tlakovej vode. Paropriepustnosť je schopnosť materiálu prepúšťať vodnú paru, laicky môžeme povedať, že materiál dobre „dýcha“. 

 

Fólia, ktorá zabezpečuje tesnosť pripojovacej škáry voči prieniku pár a vlhkosti do konštrukcie. 

 

Pripojovacia škára je priestor medzi obvodom stavebného výrobku (základný rozmer okna) a stavebným otvorom v obvodovom plášti budovy. 

 

Protipožiarna trieda materiálu je schopnosť materiálu odolávať ohňu po určitú dobu. Pretože materiály triedy B3 sú na stavebné účely neprípustné, ponúkajú stavebné hmoty triedy B1 a B2 na bežné účely potrebnú požiarnu odolnosť. Izolačné látky sú z hľadiska svojej požiarnej odolnosti (zodpovedajúcej DIN 4102) delené do týchto materiálových tried:

A1 a A2 = nehorľavé
B1 = ťažko horľavé
B2 = horľavé
B3 = ľahko horľavé 

 

Relatívna vlhkosť vzduchu vyjadruje pomer medzi skutočným obsahom vodných pár a maximálne možným obsahom pár pri danej teplote, udáva sa v %. Ak je teda relatívna vlhkosť 100 %, vzduch je nasýtený vodnou parou a kondenzuje (rosný bod). 

 

Rosný bod alebo teplota rosného bodu je teplota, pri ktorej je vzduch maximálne nasýtený vodnými parami (relatívna vlhkosť vzduchu dosiahne 100%). Ak teplota klesne pod tento bod, nastáva kondenzácia. Vzduch za určitej teploty môže obsahovať iba určité množstvo vodných pár. Čím je teplota vzduchu vyššia, tým viac vlhkosti dokáže prijať. Ak sa vzduch začne ochladzovať, vodné pary začnú kondenzovať. Podmienkou je ale prítomnosť kondenzačných jadier. Rosný bod sa dá považovať za iné vyjadrenie absolútnej vlhkosti vzduchu. 

 

Najdôležitejšou vlastnosťou je súčiniteľ prechodu tepla so symbolom U v jednotkách W/(m2.K). Udáva tepelný tok (tepelnú stratu v zimnom období) cez 1 m2 pri jednotkovom rozdiele teplôt. Čím nižšia je táto hodnota, tým má konštrukcia lepšie tepelnoizolačné vlastnosti.

Uok – súčiniteľ prechodu tepla okna ako celku vo W/(m2.K)
Uf - je súčiniteľ prechodu tepla rámu a krídla vo W/(m2.K) 
Ug - súčiniteľ prechodu tepla zasklenia vo W/(m2.K) 

 

Priepustnosť vzduchu otvorovou konštrukciou (dvere, okná) charakterizuje súčiniteľ škárovej vzduchovej priepustnosti závislý od objemu vzduchu, ktorý prejde škárou dĺžky 1 m pri definovanom tlakovom rozdiele medzi vonkajším a vnútorným prostredím. 

 

Tepelný most môžeme charakterizovať ako časť konštrukcie budovy, kde sa výrazne mení vnútorná povrchová teplota. Je to spôsobené jednak zmenou hrúbky stavebnej konštrukcie, jednak rozdielnou veľkosťou vnútornej plochy, ktorá teplo prijíma, a vonkajšej plochy, ktorá teplo odovzdáva (napríklad kúty stien, podláh a podobne).     

 

BG1 – trieda namáhania materiálu, ktorá odoláva poveternostným vplyvom a účinkom UV žiarenia, materiál je vhodný pre použitie v exteriéri. Odolnosť voči hnanému dažďu je 600 Pa.
BG2 – trieda namáhania materiálu, ktorá odoláva poveternostným vplyvom a účinkom UV žiarenia len po určitú dobu, materiál je vhodný pre použitie v interiéri aj exteriéri, avšak v exteriéri je nutné po určitej dobe tento materiál chrániť voči UV žiareniu. Odolnosť voči hnanému dažďu je 300 Pa.
BG-R – trieda namáhania materiálu, ktorá odoláva vlhkostným vplyvom z interiéru. 

 

Z akustického hľadiska je okno zložitá konštrukcia. Na zamedzenie prechodu zvuku oknom má vplyv niekoľko faktorov. Medzi najdôležitejšie patria: druh zasklenia, pomer zasklenej plochy k ploche rámu, tesnosť škár a počet zalomení v stykoch a pod.

Výpočet spotreby pások